ZŁOCI PARTNERZY
SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNER MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
GŁÓWNI PATRONI MEDIALNI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Konferencja techniczna zorganizowana przez firmę Axon Media 1 czerwca w Białymstoku poświęcona była optymalizacji wykorzystania energii i mediów technicznych w produkcji.

Wydarzenie zgromadziło inżynierów zainteresowanych nowymi przepisami oraz nowinkami technicznymi pomagającymi zoptymalizować zarządzanie zużyciem energii i mediów technicznych, wpisującymi się w aktualne trendy, takie jak Industry 4.0.

Dzięki automatycznemu monitorowaniu zużycia energii i mediów technicznych oraz ich jakości, a także wdrażaniu systemów IT do zbierania i przekazywania informacji umożliwiających analizę danych (a w jej wyniku odpowiednie planowanie produkcji) można uzyskać znaczące oszczędności.

Cezary Jędra z firmy B&R Automatyka Przemysłowa zaprezentował system monitorowania energii i mediów jako narzędzie do optymalizacji produkcji. System Aprol EnMon służy do zbierania, analizy, prezentacji i raportowania wszelkich danych. Poprzez zbieranie danych z maszyn, kontrolowanie wskaźników OEE, wykorzystanie alarmów, trendów i raportów można optymalnie zarządzać energią oraz mediami technicznymi. Funkcje systemu prelegent prezentował na przykładzie własnego zakładu produkcyjnego w Austrii.

Skrząca humorem prelekcja Pawała Rutkowskiego z firmy KameryIR wprowadziła słuchaczy w świat technologii podczerwieni (termowizji) jako narzędzia wspomagającego produkcję oraz optymalizację wykorzystania mediów. Prelegent zaprezentował najnowsze rozwiązania w technologii kamer/mierników termowizyjnych, obszary i opłacalność ich stosowania. „Oko widzi kolory, a termowizja ślad cieplny i anomalia temperaturowe”. Posługując się ciekawymi zdjęciami, prezentował m.in. możliwość wykrywania wycieków gazów, a także multispektralne obrazowanie (MSX), czyli nanoszenie szczegółów fotograficznych na obraz termowizyjny.

Następnie Jacek Paradowski z firmy Festo omówił audyty efektywności energetycznej pneumatyki jako kompleksowej oceny możliwości optymalizacyjnych, szacując koszty wytwarzania, przesyłu i wykorzystywania sprężonego powietrza. Radził, gdzie szukać potencjału oszczędności, m.in. w ograniczaniu przecieków, kontroli jakości sprężonego powietrza, obniżaniu ciśnienia, ograniczaniu spadków ciśnienia, redukcji długości przewodów, doborze gabarytów elementów, zmniejszaniu tarcia, masy, wyłączaniu zasilania w czasie nieproduktywnym...

Z kolei ideę instalacji odzysku ciepła od maszyn i procesów produkcyjnych przybliżył Mateusz Bartczak z firmy ASFI (Automation Service For Industry). Zaprezentował przykłady możliwych rozwiązań instalacji odzysku ciepła, analizę ekonomiczną takich inwestycji (energię cieplną można powtórnie wykorzystać w procesie technologicznym) i uwarunkowania mające wpływ na tempo zwrotu inwestycji. „Rzeczywiste oszczędności to realnie wykorzystana energia, a nie ta, którą staramy się odzyskać”.

Kolejny prelegent, Paweł Frankowski z firmy WAGO przedstawił system pomiaru i zarządzania energią oraz mediami technicznymi – Wago Energy Data Management. System może być wykorzystywany i w przypadku linii technologicznych, i budynków. Zapewnia skalowalną akwizycję danych o zużyciu i rozpływie energii oraz przekazywanie ich od czujników do systemu nadrzędnego, aby użytkownik końcowy mógł je bez problemów wykorzystać w analizach. To podstawa do obniżenia kosztów audytu energetycznego i pozyskania białych certyfikatów.

Następnie Rafał Wodarczyk z firmy SIBA Polska zaprezentował bezpieczniki topikowe (wkładki wysoko- i niskonapięciowe, miniaturowe, ultraszybkie...) jako sposób na bezpieczne dostarczanie energii elektrycznej. Dobre i niezawodne wkładki topikowe stosowane są do ochrony urządzeń i instalacji – transformatorów, obwodów z silnikami, baterii kondensatorów, przewodów itd. To temat ważny dla osób odpowiadających za utrzymanie ruchu w zakładzie produkcyjnym. Podał przykłady zastosowań bezpieczników w zakładach przemysłowych, w energetyce i elektrotechnice.

Kolejny prelegent, Kazimierz Gołębiowski z firmy Murrelektronik przedstawił systemy zasilania zapewniające redukcję kosztów zużycia energii, w tym systemy zdecentralizowane IP67 – Cube67, Impact67. Omówił w skrócie zasady inteligentnej dystrybucji energii z użyciem modułowego systemu monitorowania Mico Pro. Podkreślał wagę bezpieczeństwa zasilania, separacji galwanicznej (transformatory), prezentował zasilacze o małych stratach mocy (system Emparro) oraz metody podtrzymania zasilania (moduły buforowe i redundantne).

Tematykę oszczędności energii dzięki technologii ultradźwiękowej przybliżył Jerzy Halkiewicz z firmy UE Systems. W metodzie tej wykorzystuje się pomiar wielkości fizycznych: tarcia i turbulencji. Ultradźwięki są stosowane m.in. w detekcji wycieków próżniowych i ciśnieniowych, inspekcji zaworów i odwadniaczy pary, urządzeń mechanicznych i elektrycznych, w testach szczelności, a także w specjalnych zastosowaniach (maszyny lotnicze, urządzenia głębinowe, drogi kolejowe...). Jako przykład prelegent zaprezentował detekcję wycieków sprężonych gazów oraz inspekcję poprawności pracy odwadniaczy pary z kalkulacją kosztów.

Następnie Mirosław Zwierzyński z firmy Elmark Automatyka omówił wagę świadomego wdrażania systemów do zarządzania oraz analizy energii – Janitza 3 in 1 – w nowoczesnych przedsiębiorstwach jako źródła istotnych oszczędności. Jak połączyć w jeden spójny system monitoring zużycia energii, kontrolę jej jakości oraz szybkie alarmowanie o możliwych awariach w sieci elektrycznej? Celem jest kontrolowanie i doskonalenie całego systemu, by czerpać coraz większe korzyści z jego wdrożenia, takie jak transparentność poszczególnych działów w zakładzie (kto ile energii zużywa), integracja z innymi systemami IT, monitoring jakości energii.

Z kolei systemy próżni centralnej zapewniające zwiększenie oszczędności w instalacjach próżniowych przedstawił Ireneusz Dziedzic z firmy BP Techem – Sprężone Powietrze i Próżnia. Prelegent podał przykładowe korzyści z zastosowania systemu próżni centralnej oraz warunki opłacalności stosowania takiej instalacji. Porównał koszt eksploatacji pomp próżniowych stanowiskowych z kosztami eksploatacji próżni centralnej oraz omówił jej instalację: projektowanie, budowę i stosowane w niej urządzenia.

Następnie Wioletta Tratkiewicz z firmy Horus-Energia przybliżyła temat, jak podnieść niezawodność zasilania oraz efektywność energetyczną poprzez własną jednostkę wytwórczą. Omówiła sposoby modyfikacji typowych systemów zasilania rezerwowego w kontekście wzrostu bezpieczeństwa energetycznego. Przedstawiła też autorskie rozwiązania do poprawy efektywności i bezpieczeństwa energetycznego w obrębie podstawowego źródła zasilania zakładu produkcyjnego, opartego na jednostce kogeneracyjnej zasilanej gazem ziemnym.

Mariusz Stachurski z firmy ANDRA przedstawił absorpcyjne agregaty wody lodowej zasilane ciepłem odpadowym z procesów technologicznych. Wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji wody lodowej to duża oszczędność energii elektrycznej. Prelegent omówił korzyści ekonomiczne, technologiczne i funkcjonalne wynikające z zastosowania absorpcyjnych agregatów wody lodowej. Przedstawił autorskie rozwiązania techniczne i wpływ właściwego serwisowania urządzeń chłodniczych na wydajność oraz żywotność instalacji wytwarzania wody lodowej.

Swoistym podsumowaniem konferencji była prelekcja dotycząca zmian prawnych na rynku energetycznym. Kacper Skalski (Kancelaria Raczyński Skalski & Partners) omówił konsekwencje zmian prawnych i ich wpływ na koszty zakupu energii elektrycznej i gazu. Zaprezentował także prawne i podatkowe możliwości obniżenia kosztów energii elektrycznej w zakładach produkcyjnych. Na przykład każdy przedsiębiorca może występować o obniżenie lub zwolnienie z podatku akcyzowego dot. całkowitego zużycia energii w różnych procesach wskazanych w ustawie o podatku akcyzowym.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali Imienne Certyfikaty poświadczone przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Po konferencji odbyły się warsztaty „Aktywne rozwiązania pozwalające na optymalne zarządzanie produkcją przemysłową”, które poprowadził Cezary Jędra z firmy B&R Automatyka Przemysłowa. Przybliżył m.in. tematykę predykcyjnego sterowania procesami opartego na modelu procesu, poprawy precyzji regulacji i stałego monitorowania jej parametrów oraz obserwowania wpływu zmian parametrów MPC na zachowanie procesu.

Według uczestników konferencja miała wysoki poziom merytoryczny. Prezentowana tematyka umożliwiła im poznanie aktualnych trendów, a dyskusje podczas przerw w kuluarach przyczynią się do rozwiązania palących problemów ich firm. Z kolei eksperci chwalili profesjonalną organizację konferencji i możliwość nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.


FOTORELACJA
PREZENTACJE

Autoryzacja


Byłeś uczestnikiem tej konferencji?
Podaj swoje imię i nazwisko: