PARTNERZY GŁÓWNI
PARTNERZY
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
Formularz rejestracji

Prosimy uzupełnić poniższy formularz. Symbolem * oznaczono pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.

Dane firmy
Nazwa firmy *
Adres *
Kod pocztowy *
Miejscowość *
Województwo *
Strona www
Branża *
Podaj nazwę branży *
Dane osoby zgłaszającej
Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości związanych ze zgłoszeniem. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem konferencji. Na poniższy adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający udział zgłoszonych osób w danej konferencji.
Imię *
Nazwisko *
Stanowisko *
Dział *
Telefon *
E-mail *
Powtórz e-mail *
Skąd dowiedziałeś się o konferencji? *
Podaj źródło *
Osoba zgłaszająca jest uczestnikiem
Imię *
Nazwisko *
Stanowisko *
Dział *
Telefon *
E-mail *
Proszę o Certyfikat Uczestnictwa *
Tak
Nie
Udział w warsztatach *
Zgłaszam udział w warsztatach: „Detekcja wycieków sprężonego powietrza w praktyce" - Bezpłatne
Nie biorę udziału w warsztatach


Imię *
Nazwisko *
Stanowisko *
Dział *
Telefon *
E-mail *
Proszę o Certyfikat Uczestnictwa *
Tak
Nie
Udział w warsztatach *
Zgłaszam udział w warsztatach: „Detekcja wycieków sprężonego powietrza w praktyce" - Bezpłatne
Nie biorę udziału w warsztatach


Imię *
Nazwisko *
Stanowisko *
Dział *
Telefon *
E-mail *
Proszę o Certyfikat Uczestnictwa *
Tak
Nie
Udział w warsztatach *
Zgłaszam udział w warsztatach: „Detekcja wycieków sprężonego powietrza w praktyce" - Bezpłatne
Nie biorę udziału w warsztatach


Masz pytania? Napisz!
Informacja o ochronie danych osobowych:
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1) dalej zwanym „RODO”, Axon Media Group Sp. z o.o. Sp.k. informuje, że:
  • Administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych w ramach rejestracji na Konferencję jest Axon Media Group Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (03-286) przy ul. Malborskiej 1/11, tel.: 533 344 700, adres e-mail: biuro@axonmedia.pl
  • Celem zbierania danych osobowych jest prawidłowa rejestracja i przekazanie Państwu niezbędnych informacji organizacyjnych dot. wybranej konferencji. Dane będą przetwarzane celem wykonania umowy, jaką zawieracie Państwo z Axon Media Group Sp. z o.o. Sp.k. wypełniając powyższy formularz zgłoszenia.
  • Uczestnicy konferencji którzy biorą w niej udział wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Axon Media Group Sp. z o.o. Sp.k., następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, e-mail, telefon, stanowisko, a w przypadku wysyłania nagród także adres do korespondencji.
  • Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania zgłoszenia i udziału w wydarzeniu. W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, kierując w tej sprawie wniosek na adres biuro@axonmedia.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa.
  • Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
  • Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust 1 lit.a/ RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zadań związanych z przeprowadzeniem Konferencji.
Prosimy o zaznaczenie

(*) Oświadczam, że zapoznałem się z

Regulaminem

konferencji technicznych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Axon Media Group Sp. z o.o. Sp.k. w celu realizacji wydarzenia. (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o "Ochronie Danych Osobowych" Dz. U. nr 133 poz. 883)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konferencji technicznych, firmę Axon Media Group Sp. z o.o. Sp.k. danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, stanowisko) w celu otrzymywania informacji o innych wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez  Axon Media Group Sp. z o.o. Sp.k.