ZŁOTY PARTNER
SREBRNI PARTNERZY
BRĄZOWI PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNER MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
GŁÓWNY PATRON MEDIALNY
PATRONI MEDIALNI
Cenne oszczędności w zakładach

Hotel Mercure położony w biznesowej części Poznania, w sąsiedztwie terenów targowych gościł 23 lutego blisko 100 uczestników konferencji „Optymalne wykorzystanie energii i mediów technicznych w produkcji”.

W spotkaniu uczestniczyli prezesi i właściciele firm produkcyjnych, dyrektorzy, kierownicy linii produkcyjnych, kierownicy działów Utrzymania Ruchu, inżynierowie procesu/produkcji, technolodzy ds. gospodarki mediami zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy, poznawaniem nowinek technicznych i rozwiązań zapewniających ograniczanie zużycia takich mediów, jak energia elektryczna i cieplna, specjalistyczne gazy technologiczne, woda technologiczna i użytkowa, para wodna oraz sprężone powietrze.

Konferencja rozpoczęła się od prezentacji prelegentów z firm oferujących rozwiązania zapewniające optymalizację wykorzystania mediów technicznych w produkcji, którzy mieli podzielić się swoją wiedzą podczas prelekcji, a następnie w rozmowach kuluarowych i dyskusji panelowej.

Jako pierwszy temat optymalnego wykorzystania energii sprężonego powietrza w zakładach produkcyjnych omówił Wojciech Halkiewicz z firmy 7bar, która zajmuje się audytami sprężonego powietrza i pomiarami pracy sprężarek, m.in. wprowadza monitoring konsumentów (sprężone powietrze powinien oszczędzać ten, kto je konsumuje). Gdzie zacząć optymalizację? Jakich narzędzi użyć? Trzeba mieć świadomość, jak ważna jest kontrola wskaźników efektywności. „Policz sobie koszt energii zużywanej na powietrze. 10% tego zainwestuj w przepływomierze”. Prelegent omówił także aspekty właściwego przesyłu sprężonego powietrza oraz poprawnie wykonanych przyłączy. Temat był kontynuowany na warsztatach po konferencji.

Następnie odpowiedzi na pytanie: Jak eliminując straty, zarobić na inwestycje? udzielił Bartłomiej Kościeński z firmy SPIE Polska, działającej na polskim rynku facility management, czyli obsługi technicznej budynków. Jako multitechniczny dostawca usług firma oferuje prowadzenie przeglądów, napraw, modernizacji wszelkich instalacji i urządzeń zapewniających właściwe funkcjonowanie obiektów przemysłowych. Zapewnia monitoring i optymalizację zużycia mediów, inspekcje, obserwacje, ale i prewencję, by nie dochodziło do awarii. Prelegent radził, w co inwestować, żeby zoptymalizować gospodarkę energetyczną przedsiębiorstwa (np. w oprawy LED-owe, freecooling, systemy BMS), ale przede wszystkim w wiedzę (monitoring, analiza danych).

Kolejny ekspert – Jacek Paradowski z firmy Festo wygłosił prelekcję nt. audytu efektywności energetycznej pneumatyki jako najbardziej kompleksowej oceny możliwości optymalizacyjnych i poszukiwania potencjału oszczędności. Prelegent jest ekspertem ds. efektywności energetycznej procesów i zauważa wzrost zainteresowania tym tematem w polskim przemyśle. Na przykładach realizowanych audytów stanowisk do sprężania powietrza ocenił koszty wytwarzania, przesyłu i wykorzystywania sprężonego powietrza i przedstawił, jakie korzyści niesie m.in. ograniczanie przecieków, kontrola jakości sprężonego powietrza, obniżanie ciśnienia, ograniczanie spadków ciśnienia, redukcja długości przewodów, dobór gabarytów elementów, zmniejszanie tarcia, masy, wyłączanie zasilania w czasie nieproduktywnym... Podkreślał, jak ważne jest wykrywanie nieszczelności i ich inwentaryzacja, żeby ustalić priorytety działań. Namawiał słuchaczy do przyjrzenia się pod tym kątem własnym zakładom.

Następnie Mirosław Zwierzyński z firmy Elmark Automatyka w prelekcji „Kompleksowe systemy zarządzania energią oraz monitoring parametrów energii elektrycznej” omówił wagę świadomego wdrażania systemów do zarządzania oraz analizy energii w nowoczesnych przedsiębiorstwach jako źródła istotnych oszczędności. Jak połączyć w jeden spójny system monitoring zużycia energii, kontrolę jej jakości oraz szybkie alarmowanie o możliwych awariach w sieci elektrycznej? Taki system zapewni przeprowadzanie analiz i podjęcie kompleksowych działań. Celem jest kontrolowanie i doskonalenie całego systemu, by czerpać coraz większe korzyści z jego wdrożenia, takie jak transparentność poszczególnych działów w zakładzie (kto ile energii zużywa), integracja z innymi systemami IT, np. klasy ERP, monitoring jakości energii...

Po przerwie prelekcję nt. oszczędności energii dzięki technologii ultradźwiękowej wygłosił Jerzy Halkiewicz z firmy UE Systems, specjalizującej się w rozwoju urządzeń do detekcji ultradźwięków powietrznych i strukturalnych. Zaprezentował m.in. instrumenty do inspekcji odwadniaczy parowych i zaworów, urządzeń mechanicznych (szybki monitoring stanu łożysk), urządzeń elektrycznych oraz do detekcji wycieków próżniowych i ciśnieniowych (pomiar poziomu turbulencji). Przedstawił detekcję wycieków sprężonych gazów z kalkulacją kosztów, inspekcję poprawności pracy odwadniaczy pary z kalkulacją kosztów. Omówił działania w 3 krokach: znajdź wyciek, oznacz i zapisz, raportuj. „Detekcja wycieków nie daje jeszcze oszczędności. Dopiero zlikwidowanie ich przynosi wymierne efekty”.

Z kolei Grzegorz Wałdoch z firmy Enspirion wyjaśniał, na czym polega usługa redukcji zapotrzebowania na moc DSR (Demand Side Response), która wspomaga stabilność Krajowego Systemu Energetycznego, zapewniając ciągłość dostaw energii elektrycznej po akceptowalnej cenie. DSR, czyli przesunięcie, redukcja lub generowanie mocy na potrzeby własne to nowe rozwiązanie na polskim rynku. Paradoksalnie – wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii to szansa na wygenerowanie dodatkowych przychodów. Prelegent przedstawił usługę redukcji mocy zasilaną negawatami strony popytowej, których głównym źródłem są energooszczędne technologie. „Kontroluj energię, a koszty zamień w zyski”. Firma zamierza stworzyć „Wirtualną Elektrownię” zasilaną: mocami redukcyjnymi oraz mocami generacyjnymi swoich klientów.

Paweł Rutkowski (KameryIR) zaprezentował technologię termowizji jako narzędzie optymalizacji wykorzystania mediów. Omówił zalety przenośnych kamer termalnych (najmniejsza ma wymiary: 8,5x8,5x5 mikrometrów), wykorzystywanych m.in. w utrzymaniu ruchu oraz stacjonarnych do automatyzacji procesów przemysłowych i produkcji (kamery termowizyjne firmy FLIR Systems oraz urządzenia firmy CordEx do stref iskrobezpiecznych, czyli w wydaniu EX/ATEX). Posługując się ciekawymi zdjęciami, prezentował m.in. możliwość wykrywania wycieków gazów, a także multispektralne obrazowanie (MSX), czyli nanoszenie na obraz termowizyjny szczegółów fotograficznych (np. termogram połączony z obrazem wykonywanym w nocy).

Następnie Bartłomiej Ekiert z firmy B&R Automatyka Przemysłowa, producenta kompleksowych rozwiązań do automatyzacji maszyn i procesów, sterowania napędem, wizualizacji i zintegrowanej technologii bezpieczeństwa oraz komunikacji, omówił zastosowanie systemu APROL do zbierania, analizy, prezentacji i raportowania wszelkich danych produkcyjnych (pełna integracja z aplikacjami i sprzętem używanymi w zakładach). Funkcje systemu prezentował na przykładzie własnego zakładu produkcyjnego w Austrii, w którym system działa od 2007 r. APROL razem z systemem SAP ERP wystarczą do obsługi całego przedsiębiorstwa, pokrywając potrzeby wszystkich jego działów. Wskazał także, w jaki sposób monitorowanie stanu urządzeń jest narzędziem do efektywności energetycznej i predykcyjnego utrzymania ruchu.

Jakub Wójcik z firmy SABUR przybliżył temat, jak łatwo i niedrogo rozpocząć monitoring i optymalizację zużycia energii elektrycznej oraz innych mediów. Nowa filozofia to rozwiązanie polegające na drobnych krokach, zapewniające skalowalność... Zaprezentował gotowe do użycia rozwiązania do automatycznego sterowania instalacjami technicznymi, które przynoszą wymierne efekty ekonomiczne (np. przez redukcję zużycia mediów), zwiększają komfort i bezpieczeństwo. Elastyczny i otwarty system S-Monitoring można wdrażać stopniowo, wraz z rozwojem potrzeb przedsiębiorstwa. Wspomaga pracę personelu obsługi, a menedżerom ułatwia skuteczne zarządzanie w oparciu o wiarygodne, bieżące dane obiektowe (agregacja danych, eksport do aplikacji finansowych itd.). Systemy oferowane przez firmę pracują m.in. w obiektach produkcyjnych i infrastrukturalnych, takich jak kopalnie, oczyszczalnie ścieków, ciepłownie, tunele i lotniska.

Następnie głos zabrał Michał Bar z Krajowej Agencji Poszanowania Energii. W prelekcji o audycie energetycznym w przedsiębiorstwie omówił wytyczne UE nałożone na kraje członkowskie oraz zawarte w ustawie z 15.04.2011 r. dot. efektywności energetycznej (Białe Certyfikaty) i ich konsekwencje. Projekt polskiej ustawy o efektywności energetycznej (z 31.12.2015 r.) trafił do Sejmu 5 lutego b.r. Na podstawie projektu ustawy duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 pracowników) będą zobligowane do posiadania audytu energetycznego zgodnie z normą PN-EN 16247 2012. Prelegent przedstawił wymagania dot. audytów przeprowadzanych w zakładach produkcyjnych i sprawozdań powstających w ich wyniku. Odbiorcy końcowi powinni być motywowani do modernizacji, ale nie będzie to narzucane odgórnie. Będą jednak zapewnione systemy wsparcia, żeby ułatwić przeprowadzanie modernizacji. O Białe Certyfikaty będą musiały się ubiegać podmioty zobowiązane.

Radca prawny Kacper Skalski (Kancelaria Raczyński Skalski & Partners) zaprezentował prawne i podatkowe możliwości obniżenia kosztów energii elektrycznej w zakładach produkcyjnych. Omówił szczegółowo rodzaje zniżek, które w 2015 r. udało im się wprowadzić w odniesieniu do zakładów zużywających 300–400 GW rocznie. Na przykład każdy przedsiębiorca może występować o obniżenie lub zwolnienie z podatku akcyzowego dot. całkowitego zużycia energii w różnych procesach wskazanych w ustawie o podatku akcyzowym (np. elektroliza, redukcja chemiczna, procesy metalurgiczne). Nadchodzą kolejne zmiany legislacyjne – trwają prace nad zmianą ustawy Prawo Energetyczne i ustawy o OZE (wprowadzenie nowej kategorii certyfikatów dot. energii odnawialnej, biogazu).

Po ostatniej prelekcji odbyła się debata, podczas którego zaproszeni eksperci zastanawiali się, jak usprawnić gospodarkę energetyczną i obniżyć koszty zużycia mediów. Jakie są powody nieracjonalnego wykorzystywania energii i innych mediów technicznych w produkcji? Według ekspertów podstawową barierą jest brak wiedzy, skutkujący odwróconymi priorytetami, np. kładzie się nacisk wyłącznie na core business, a temat efektywności energetycznej jest pomijany. Media to zwykle bardzo wysoki składnik kosztu produkcji. Potrzebna jest wiedza nt. oferowanych na rynku rozwiązań, które przyniosą korzyści.

Jakie są strategie działania w kontekście optymalizacji zużycia mediów? Należy szkolić użytkowników (odbiorców) energii, zmieniać ich świadomość. Brakuje myślenia perspektywicznego. Potrzebne są zmiany. Dlatego przydatne są konferencje, takie jak ta, dzięki którym wzrasta świadomość, że inwestycja w zakresie energooszczędnych rozwiązań zwróci się w krótkim czasie.

Na zakończenie konferencji wszystkim słuchaczom wręczono Imienne Certyfikaty Uczestnictwa.

Po części konferencyjnej odbyły się jeszcze praktyczne warsztaty „Narzędzia do oszczędzania sprężonego powietrza” prowadzone przez ekspertów z firmy 7bar. Ponad 40 uczestników dowiedziało się jak działają przepływomierze, jak samodzielnie zrobić uproszczoną inwentaryzację sieci sprężonego powietrza, jak samodzielnie monitorować pracę sprężarek za pomocą arkusza kalkulacyjnego oraz jak powinna wyglądać sprężarkownia. W trakcie warsztatów uczestnicy mieli do dyspozycji: przepływomierze sprężonego powietrza, detektory ultradźwiękowe, elementy instalacji sprężonego powietrza Teseo, odwadniacze DROPOUT, dysze energooszczędne.

Zarówno uczestnicy, jak i eksperci bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny konferencji. Uczestnicy chwalili możliwość poszerzania wiedzy. Podczas przerw w kuluarach zadawali sporo wnikliwych pytań, w rozmowach z ekspertami prosili o rozwiązywanie palących problemów swoich firm.

Natomiast eksperci podkreślali profesjonalną organizację konferencji, możliwość nawiązywania nowych kontaktów biznesowych. W rozmowach z uczestnikami poznawali potrzeby rynku, na które będą odpowiadać nowymi rozwiązaniami.

FOTORELACJA
PREZENTACJE

Autoryzacja


Byłeś uczestnikiem tej konferencji?
Podaj swoje imię i nazwisko: